Interpersonalne veštine

Ove veštine se odnose na izgradnju međuljudskih odnosa i konstruktivno rešavanje konflikata. Ovo su veštine koje pomažu osobi da komunicira sa drugima, uz zastupanje vlastitih, a poštovanje tuđih prava. Ovo su veštine potrebne za stabilne odnose među ljudima, za uspostavljanje, održavanje ali i prekidanje odnosa sa drugim ljudima (kada je to potrebno).

Izgradnja kvalitetnih međuljudskih odnosa podrazumeva integraciju uvažavanja sopstvenih sa potrebama druge strane.

Osnovi cilj ovog modula jeste kako da naučimo da budemo efikasni u međuljudskim interakcijama, tako da interakcija sa drugima ima ishode kakve želimo. Međutim, sve pomenute veštine se uče i izvode tako da obe strane odnosa budu zadovoljne: uz očuvanje vlastitog samopoštovanje ali i istovremeno očuvanje poštovanja i odnosa sa drugima.
Ove veštine nam pomažu da ispitamo i razumemo dinamiku odnosa i pronađemo više balansa i ravnoteže. Naglašavaju važnost jasnog identifikovanja ciljeva i prioriteta u interakciji sa drugima, u cilju poboljšanja odnosa. Pružaju nam jasnoću u održavanju zdravih granica i uče nas veštinama efikasne komunikacije kako bi se povećala šansa da ćemo na zdrave načine prepoznati i zadovoljiti potrebe unutar odnosa.

Princip efikasnosti se odnosi na to da ,,radim ono što funkcioniše’’, odnosno reč je o veštinama koje dovode do željenog ishoda/cilja, ako se redovno praktikuju.

Koje su to sve veštine koje na treningu možemo da usvojimo:

  • Kako da postavimo i postignemo ciljeve u odnosima
  • Kako da postignemo vlastitu nameru i zadovoljimo svoje potrebe u odnosima
  • Kako da kažemo ,,ne’’ i postavimo jasne granice
  • Kako da održavamo i osnažujemo trenutne odnose
  • Kako da umanjimo interpersonalnu izolaciju
  • Kako da pronađemo, uspostavimo i izgradimo nove dobre odnose
  • Kako da ovladamo veštinama upravljanja (ili rešavanja) konflikata u odnosima
  • Kako da završimo odnos koji je destruktivan
  • Kako da izgradimo osetljivost i veštine potrebe za održavanje prijateljstva
  • Kako da balansiramo prihvatanje i promene u odnosima (kod sebe, kod drugih, u samom odnosu) itd.

Pomenute veštine su korisne za sve one osobe/članove porodice (na primer, odnos adolescent i roditelja)/grupe (na primer, odnosi među kolegama), koje žele da razviju bolje komunikacijske i kolaborativne veštine.